ROTTERDAM
_Lüttich
  PRR.01 NAR.03, NAR.06, NAR.02 KUR.17, OER.03, KUR.01 KUR.16, KUR.17, OER.01 WIR.07, WIR.04, OER.03 KUR.09, OER.01, KUR.17 OER.02, STI.01, OER.03
 
  WIR.08, WIR.04 OER.02, KUR.16 NAR.05, NAR.06 KUR.09, OER.02, KUR.13 POR.06 STI.01 WIR.05, OER.03
 
  OER.02, STI.05, STI.01 STI.05, OER.01 OER.02, KUR.16, STI.05 OER.01, WIR.06, OER.03 STI.05, OER.01 STI.10, OER.02, STI.05 KUR.05, OER.03
             
  Besonderen Dank an:
Centrum Beeldende Kunst,CBK, Rotterdam
Ove Lucas, Thomas Meijer zu Schlochtern, Christa Deen
Bürger von Rotterdam